Palsgaard Spær - Salgs & Leveringsbetingelser

Enhver leverance finder sted i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, som er vedtaget den 1. oktober 2014. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i bestillers ordre/accept, herunder bestiller almindelige bestemmelser.

1. Tilbud

1.1. Såfremt andet ikke er anført, er tilbud kun gældende i 4 uger fra tilbudsdata. Kursforbehold og andre forbehold er som angivet i tilbuddet. Udregning af materialeforbrug er opgjort efter leverandørens bedst skøn.

1.2. Endelig aftale er først bindende indgået, når skriftlig ordre­bekræftelse er kommet frem til bestiller, og kun indholdet af denne er bindende for leverandøren.

1.3. Alle tegninger, beregninger, tekniske dokumenter m.v., som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, forbliver den pågældende parts ejendom og ophav og må ikke uden skriftligt samtykke anvendes, kopires, reproduceres, udleveres til tredjemand eller bringes til andres kundskab.

2. Ordrebekræftelse

2.1. Alle ordre bekræftes skriftligt. Det påhviler bestilleren at kontrollere ordrebekræftelsen herunder eventuelle angivet forudsætninger ved modtagelse at denne, og senest 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen og inden igangsætning af produktion af leverancer at give skriftlig meddelelse om eventuelle fejl eller mangler ved ordrebekræftelsen.

2.2. Statiske beregninger udarbejdet af leverandøren omfatter de tilbudte spær som enkeltdele. Med mindre andet udtryk­keligt er aftalt, omfatter beregningerne ikke spærfagenes forankringer, spærenes stabilitet, samling mellem konstruk­tioner eller eftervisning af styrke eller stabilitet af de kon­struktioner, hvorpå spærfagene monteres, hvorfor disse er udenfor vort ansvarsområde. Udgifter til beregninger, der ønskes underskrevet af anerkendt statiker er leverandøren uvedkommende, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

3. Ansvarsfordeling.

3.1. Ansvarsfordeling mellem projekterende, spærproducenten og entreprenør i henhold til "Træ 58 Træspær 2", Træbranchens Oplysnings­råd, November 2009. Det påhviler endvidere bestiller, at denne skal udlevere senest opdateret tegningsmateriale ved ordreafgivelse.

4. leveringstid

4.1. Med mindre andet udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen, er de anførte leveringstider omtrentlige, og vi påtager os intet ansvar for forsinkelser eller for manglende levering som følge af force majeure begivenheder som anført i punkt 10.1.ff., eller på grund af bestillers forhold.

4.2. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

4.3. Leverandørens ansvar for tab I forbindelse med forsinkelse eller manglende levering er begrænset til maximalt 7,5 % af værdien af den forsinkede eller manglende del af leverancen.

Såfremt bestilleren udskyder allerede producerede ordrer, vil ordren blive faktureret på det oprindeligt aftalte leve­ringstidspunkt, og bestilleren er ansvarlig for enhver udgift og ethvert tab, leverandøren måtte lide som følge af bestillerens fordringshavermora.

Fra samme tidspunkt overgår risikoen for leverancen til be­stilleren.

5. Leveringssted

5.1.Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved afta­lens indgåelse gældende Incoterms 2010 udgivet af Det interna­tionale Handelskammer (ICC).

5.2. Er der ikke truffet nogen særlig aftale om sådan leverings­klausul, anses levering for sket "EX Works".

5.3. Ved kørsel til bestillers plads eller andet af bestiller anvist sted, påhviler det bestiller at sørge for at der er bæredygtig bund for lastbiler. Det påregnes, at bestiller er til stede for at modtage varen og eventuelt hjælpe med aflæsningen af denne. Even­tuel ventetid debiteres bestiller separat.

6. Håndtering af materialer

6.1. bestilleren er forpligtet til en korrekt håndtering af leve­rancen i overensstemmelse med praksis og leverandørens anvisninger.

6.2. Med hensyn til modtagekontrol, opbevaring, beskyttelse og rejsning henvises til "Træ 58 Træspær 2", Træbranchens Oplysnings­råd, November 2009

6.3. Bestiller er forpligtet til en korrekt håndtering af varen. konstruktionstræ har, hvor intet andet er nævnt, en vilkår­lig tørhed, og skal håndteres derefter. Træ med større fugtighedsprocent end 20% må kun indbygges, hvis det ikke medfører risiko for svamp i udtørringstiden.

7. Reklamationer

7.1. I ethvert tilfælde af reklamation skal bestilleren skriftligt reklamere straks efter, at han er blevet opmærksom på manglen eller har kunnet blive opmærksom herpå, dog se­nest 8 dage efter leveringen for så vidt angår mangler som bestilleren kunne eller burde kunne konstatere ved leverin­gen. Bestilleren er ikke berettiget til at bearbejde de leverancer, for hvilke der måtte blive reklameret over mangler, for­inden reklamationen er bedømt af leverandøren. Undlader bestilleren at reklamere behørigt efter ovenstående regler, kan han ikke senere påberåbe sig manglen.

7.2. Såfremt omleveringen (efterlevering) sker inden rimelig tid efter berettiget reklamation, kan bestilleren ikke gøre andre følger af mangler gældende.

7.3. Såfremt reklamationen er fremsat på behørig måde, men viser sig at være ubeføjet, har leverandøren krav på refusion af samtlige af reklamationen forårsagede omkostninger.

8. Branchenormer

8.1. Leverandøren er tilsluttet , som på grundlag af revi­sion af virksomhedens kontrolresultater og stikprøvekontrol af produkterne påser, at fremstillingen er i overensstemmel­se med de til enhver tid gældende normer og forskrifter.

9. Ansvar for mangler

9.1. Leverandøren forpligter sig til en periode af 12 måneder fra leveringsdagen at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktionen, materialer eller fremstilling i overensstem­melse med nedenstående bestemmelser, forudsat at der er foretaget rettidig reklamation.

9.2. Efter at have modtager skriftlig meddelelse fra bestilleren om mangler som nævnt i punkt 6.1, skal leverandøren sna­rest afhjælpe disse og skal selv bære omkostningerne her­ved.

9.3. Reparation skal foretages på monteringsstedet, med mindre leverandøren finder det hensigtsmæssigt, at den mangel­fulde del eller eventuelt materialet returneres, således at leverandøren kan reparere eller udskifte en del af leveran­cen på sin egen plads. Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er leverandøren forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan spe­ciel fagkundskab unødvendig, er leverandørens forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller ny del til bestilleren. Med min­dre andet er aftalt, skal bestilleren bære meromkostninger, som montering af forsendelse som følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne be­stemmelsessted, eller - hvis et sådant sted ikke er angivet - leveringsstedet.

9.4. Såfremt eventuel demontering og montering medfører ind­greb i andet end leverancen, er arbejdet og omkostningerne herved leverandøren uvedkommende.

9.5. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 8.3, stil­les til leverandørens disposition og bliver hans ejendom.

9.6. Hvis leverandøren trods anmodning ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i.h.t. ovenstående punkter, er bestilleren berettiget til at lade nødvendige reparationer ud­føre eller få fremstillet en ny leverance for leverandørens regning og risiko, forudsat han gør dette på en fornuftig og rimelig måde, eller hvis manglen er væsentlig for bestille­ren, og leverandøren indså eller burde indse dette, at hæve købet for den del af leverancen, som ikke kan tages i brug som forudsat i aftalen som følge af leverandørens forsøm­melse.

9.7. Leverandørensansvar omfatter ikke mangler, som opstår ved materiale, som er anskaffet af bestilleren, eller ved konstruktioner, som er foreskrevet af denne.

9.8. Leverandørens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte forhold og ved rigtig anven­delse. Leverandøren påtager sig intet erstatningsansvar for konstruktionens rigtige anbringelse, forankring eller den til­hørende bygning, ligesom leverandøren ikke er ansvarlig for tegnings- og projekteringsmateriale, der ikke er udarbejdet af leverandøren. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering, forandringer foretaget uden leverandørens skriftlige accept eller reparationer, som bestilleren har udført på fejlagtig måde. Normal slitage og forringelse er ligeledes undtaget.

9.9. Leverandøren er uden ansvar for driftstab, tidstab, avance­tab eller andet indirekte tab eller eventuelle følger af bestillerens manglende overholdelse af kontrakter med tredje­mand. Leverandørens ansvar for tab kan aldrig overstige det laveste af følgende beløb: 1) de direkte omkostninger ved udskiftning/reparation af den defekte del, jf. punkt 8.3 eller 2) købesummen for den del af leverancen, der er mangels-behæftet.

9.10. Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen ind­går, dog senest 6 år efter fakturadato. Ved leverancer, der anvendes udenfor Danmark, gælder en absolut reklamati­onsfrist på 2 år fra leveringstidspunktet, også ved bygge­leverancer, jf. købelovens § 54, stk. 2. Ved leverancer der anvendes udenfor Danmark, har leverandøren ikke pligt til at foretage afhjælpning med mindre andet er aftalt skrift­ligt.

9.11. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor vanske­lighed - kan gennemføres mod leverandørens bestiller eller mod efterfølgende bestillere, anerkendes det, at kravet til­lige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang, hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang det følger af hans eget kon­traktforhold med hans bestiller.

9.12. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsø­ges sammen med bestilleren eller efterfølgende bestillere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles efter leverandørens valg ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed eller ved de almindelige domstole. 9.13. Alle leverancer, der er leveret i henhold til ovenstående byggeleveranceklausul, er mærket med leverandørens navn, og bestilleren skal kunne fremvise skriftlig ordrebekræftelse fra leverandøren med angivelse af, at leverancen er underka­stet byggeleveranceklausulen, for at kunne påberåbe sig denne.

10. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)

10.1. Leverandøren dækker personskade, i det omfang det kan bevises, at skaden er forvoldt af leverandørens produkter, og det kan bevises, at der foreligger en defekt forårsaget af leverandøren eller andre som han har ansvaret for, jf. i det hele produktansvarslovens regler herom.

10.2. Leverandøren er på de samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løs­øre, i det omfang der er dækning i henhold til leverandørens erhvervs- og produktansvarsforsikring. Leverandøren skal dog som minimum have en økonomisk dækning på DKK 2.500.000 (kroner to millioner femhundrede tusinde) pr. for­sikringsår.

10.3. Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

10.4. I den udstrækning, leverandøren måtte blive pålagt pro­duktansvar overfor tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som le­verandørens ansvar er begrænset efter de tre foregående stykker.

10.5. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette afsnit, skal denne part straks underrette den anden herom.

10.6. Disse begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed, eller hvis skaden er omfattet af Lov om Produktansvar jf. LBK nr. 261 af 20/03/2007 (jf. lovens § 12).

11. ANSVARSFRIHED (FORCE MAJEURE)

11.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen uri­meligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstæn­dighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel pa transportmid­ler, restriktion af drivkraft, almindelig vareknaphed, skade på edb-anlæg forårsaget af overspænding eller lynnedslag samt begivenheder af lignende karakter, som mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller andre forhold som leverandøren ikke har herredømmet over.

11.2. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden afta­lens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

11.3. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i punktet ovenfor ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør

11.4. Ved force majeure hos bestilleren skal denne dække de om­kostninger, leverandøren pådrager sig for at sikre og be­skytte leverancen.

11.5. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 3 måneder af en begivenhed som nævnt ovenfor.

12. Erstatningsansvarets omfang

12.1. Er en af parterne forpligtet til at svare skadeerstatning til den anden, skal erstatningen kun dække den skade, som den fejlende part med rimelighed kunne have forudset på den tid, aftalen blev truffet. Parterne er dog ikke forpligtet til at betale erstatning for driftstab, avancetab, tidstab eller in­direkte skade. Parternes ansvar for tab kan aldrig overstige købesummen af den del af leverancen, tvisten vedrører.

12.2. Det påhviler den part, som gør brud på aftalen gældende, at træffe de nødvendige foranstaltninger for at begrænse opstået skade, såfremt han kan gøre dette uden urimelige omkostninger og ulempe.

12.3. Undlader han dette, kan den part, som har gjort sig skyldig i bruddet af aftale, kræve nedsættelse af erstatningen.

13. Ejendomsforbehold

13.1. Ejendomsretten til leverancer tilkommer leverandøren, indtil fuld betaling har fundet sted.

14. Annullering og ændring af ordrer

14.1. Annullation eller ændring af ordrer, hvor tegninger allerede er udført og, eller videre­givet til produktion, kan ikke påregnes imødekommet, uden leverandøren godtgøres for enhver udgift I forbindelse her­med.

15. Priser og betaling

15.1. Priserne er som anført i ordrebekræftelsen.

15.2. Ved forsinket betaling beregnes morarente fra forfaldsdagen som fastsat i ordrebekræftelse eller faktura med en rentefod svarende til satsen for den officielle diskonto med tillæg af 9 procentpoint.

15.3. Accept af veksel eller anden betalingsforpligtelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.

15.4. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.

15.5. Ved forsinket betaling er leverandøren ikke pligtig at iagtta­ge reglerne i bekendtgørelse 105 af 31.01.2013 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling eller senere regler, der måtte gå i stedet herfor, hvilket blandt andet betyder, at leverandøren ikke skal give 10 dages frist for betaling, før et krav kan overdrages til inkasso, ligesom leverandøren kan opkræve større egne og fremmede inkas­soomkostninger end, hvad der følger af bekendtgørelsen.

16. Tvister og lovvalg

16.1. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammen­hæng hermed, skal efter leverandørens valg behandles ved de almindelige domstole eller afgøres ved voldgift af Vold­giftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed, hvis afgørelse er endelig og bindende. Tvistigheder behandles ved leveran­dørens hjemting.

16.2. Alle spørgsmål, der måtte opstå i anledning af leverancen, skal afgøres efter dansk ret, idet den Internationale Købelov (CISG) ikke skal gælde.