Bestilling, Levering & Opbevaring

Bestilling

Ved bestilling skal vi have oplyst alle nødvendige mål og belastninger. En god idé er at fremsende målsatte byggetegninger, så vi kan vurdere belastningsforhold og optimere spærudformningen.
Vi fremsender ordrebekræftelse på bestillingen ud fra fremsendte oplysninger, efterfølgende fremsendes tegninger til godkendelse og først herefter bliver spærene produceres.

Leverancen omfatter kun de på ordrebekræftelsen nævnte dele.

Køberen må kontrollerer at bestillingen er rigtigt modtaget. Vi afventer med produktionen indtil vi har modtaget en skriftlig godkendelse på tegningerne.
Leveringsterminen vil blive udskudt såfremt terminen for godkendelse af tegninger ikke er overholdt.


Huskeseddel/Gode råd

Alle trædimensioner og gitterplaceringer fastlægges af spærfabrikken, medmindre der ved bestilling på de fremsendte tegninger direkte er anført hvilke dimensioner eller gitterplaceringer, som skal overholdes.

Stålbjælker eller udvekslinger, som kræver udskæringer i spærene skal fremgå af detaljetegninger, der ligeledes sendes til Palsgaard Spær.
Hvis spær skal ligge frit uden loftbeklædning, skal der eventuelt udføres brandbeskyttelse. Desuden kan afstivning eller forstærkning mod udbøjning af spærfod eller hanebånd være nødvendig.

Ansvarsfordeling

Svigt i det statiske system, kan skyldes, at der ikke er fuld klarhed over, hvem der har ansvaret for de enkelte opgaver i forbindelse med projekteringen, produktionen og opstillingen af spær.

Normale ansvarsfordeling i den enkelte byggesag er som følgende med mindre andet er aftalt:

Projekterende:

Den projekterende har ansvaret for at:

  • Fastlægge geometri og laster, eller hvis der er aftalt at spærproducenten fastlægger laste: At angive terrænkategori, basisvindhastighed og orografifaktor (ved stærkt skrånende terræn)
  • Gennemse spærproducentens tegninger og beregninger for at kontrollere de anvendte forudsætninger og opfange eventuelle misforståelser
  • Spærenes afstivning og fastgørelse til den øvrige bygning 

Leverandøren

Leverandøren har ansvaret for at: 

  • Spærenes dimensionering og fremstilling samt hvis der er aftalt ved bestillingen: Fastlæggelse af laster
  • Kontrol iht. Certificeringskrav
  • Markering på spærene for understøtninger og tværafstivninger af gitterstænger og hanebånd 

Entreprenør/bestilleren

Den udførende entreprenør er ansvar for at: 

  • Gennemse og godkende spærtegninger, beregning og evt. forudsætninger. Ofte bistår den projekterende med kontrol af tegninger.
  • Spærene opbevares forsvarligt på byggepladsen og transporteres, hejses og monteres korrekt på bygningen.
  • Spærkonstruktionen udføres som foreskrevet. Bl.a. at spærene er opstillet korrekt og at forankringer og afstivninger er udført korrekt

Levering

Træspær leveres normalt bundtede med plastbånd og transporteres i de fleste tilfælde liggende på lastvogn. Af hensyn til vejtransport er spærenes størrelse normalt begrænset til en spærhøjde på 3,60 m og en længde på 15-20 m af hensyn til bredden ved transport med >>normal transporttilladelse<<, og op til 4,9 m med yderligere transporttilladelse og følgevogn. Lokale tilkørselsforhold kan dog begrænse adgangen, men normalt er det muligt at komme frem med bredder op til 4,2 m uden større besvær. Hvis spærene overskrider disse mål, må spærene deles i mindre sektioner, som samles på byggepladsen.

Hanebåndsspær med gennemgående fod er ofte delt lige over hanebåndet. Samlingen udføres af håndværkeren på pladsen med de medfølgende sømbeslag.

Hvis der ikke er truffet særlige aftaler om direkte montering med kran, skal der på et ryddet areal ved fast vej være mulighed for sikker oplagring af spærene.

Modtagekontrol

Ved modtagelse:

Modtageren af spær bør straks kontrollere, at ordrenummeret på følgesedlen stemmer med mærkningen på spærene, og at mængder og mål ligeledes stemmer. Ved modtagelsen bør det også kontrolleres, at spærene er fri for transportskader.  

Oplagring af spær:

Spærene skal oplagres på et ryddet plant og tørt areal, og understøttes pr. højst 2 m på solide strøer, så spærene hæves mindst 100 mm over jordoverfladen.
Skal spærene oplagres i mere end 1 uge, skal der etableres en ventileret overdækning af spærene, så unødig opfugtning og tilsmudsning undgås. Det forebygger risiko for skimmeldannelse og minimerer fugtbetingede deformationer. Er der behov for oplagring i mere end 3 uger, bør oplagringen ske under tag eller under ventileret presenning.